Unit 1 The hospital team

1 Pages • 174 Words • PDF • 107.5 KB
Uploaded at 2021-09-24 16:33

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


anaesthetist anestezjolog

basic training podstawowe szkolenie

skills umiejętności

to examine samples and tissues

midwife położna

to have a fall upaść

analizować próbki i tkanki

to deliver baby odbierać poród

part-time niepełny wymiar czasu

to attend birth asystować przy porodzie

heart problem problem z sercem

fully-qualified w pełni wykwalifikowany

promotion awans

to perform operation przeprowadzać

lectures wykłady

surgeon chirurg

operację

to send Sb home wypisać kogoś

further studies dalsze badania

to prepare medicines przygotowywać

higher grade wyższy stopień, kwalifikacje

experience doświadczenie

leki

X-ray zdjęcie RTG

pharmacist farmaceuta

radiologist radiolog

abilities zdolności

physiotherapist fizjoterapeuta

respond to emergencies reagowanie w

scrub nurse instrumentariuszka

sytuacjach kryzysowych

cardiologist kardiolog

receptionist recepcjonistka

to treat leczyć

operating theater sala operacyjna

consultant lekarz

paramedic sanitariusz

opportunities możliwości

porter sanitariusz, portier

blood vessels naczynia krwionośne

rewarding satysfakcjonujący

overtime nadgodziny

to specialize in specjalizować się w

night-shift nocna zmiana

appointment

to receive otrzymać

rank stopień

pediatrician pediatra

lab technician technik laboratoryjny

pension pensja

to applying for ubiegać się o

medical staff personel medyczny

to give first aid udzielać pierwszej

pay scale płaca

pomocy

spotkanie
Unit 1 The hospital team

Related documents

1 Pages • 174 Words • PDF • 107.5 KB

84 Pages • 12,894 Words • PDF • 5.8 MB

1 Pages • 584 Words • PDF • 414.3 KB

1 Pages • 229 Words • PDF • 413.9 KB

324 Pages • 77,737 Words • PDF • 9.4 MB

14 Pages • PDF • 3.5 MB

2 Pages • 710 Words • PDF • 589.7 KB

1 Pages • 593 Words • PDF • 119.8 KB

8 Pages • 2,227 Words • PDF • 1 MB

1 Pages • 545 Words • PDF • 382.2 KB

28 Pages • 2,694 Words • PDF • 1.1 MB