WOD - Werewolf - The Apocalypse - Character Sheet - Gurahl

4 Pages • 569 Words • PDF • 2.5 MB
Uploaded at 2021-09-24 14:35

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Name: Player: Chronicle:

Breed: Auspice: Tribe:

Physical

Strength ___________● OOOOO Dexterity __________ ● OOOOO Stamina ___________● OOOOO

Talents

Alertness___________OOOOO Athletics___________OOOOO Biorhythms_________OOOOO Brawl_____________OOOOO Dodge_____________OOOOO Empathy___________OOOOO Expression__________OOOOO Intimidation__________ OOOOO Primal-Urge_________ OOOOO Streetwise___________ OOOOO

Backgrounds

Attributes Social

Charisma___________ OOOOO ● Manipulation_________ OOOOO ● Appearance__________ ● OOOOO

Abilities Skills

Animal Ken_________ OOOOO Crafts______________ OOOOO Drive______________ OOOOO Etiquette___________OOOOO Firearms___________OOOOO Leadership___________ OOOOO Melee_____________OOOOO Performance__________ OOOOO Stealth_____________ OOOOO Survival____________ OOOOO

Advantages Gifts

Nature: Demeanor: Concept:

Mental

Perception___________ OOOOO ● Intelligence__________ OOOOO ● Wits______________● OOOOO

Knowledges

Computer___________ OOOOO Enigmas____________ OOOOO Investigation_________ OOOOO Law______________OOOOO Linguistics__________OOOOO Medicine___________OOOOO Occult_____________ OOOOO Politics____________OOOOO Rituals_____________ OOOOO Science_____________ OOOOO

Gifts

_________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

Renown

Rage

Health

Succor

O O O O O O O O O O ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Honor

O O O O O O O O O O ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

O O O O O O O O O O ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Gnosis

Wisdom

O O O O O O O O O O ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Rank

Willpower

O O O O O O O O O O ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

O O O O O O O O O O ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Bruised Hurt Injured Wounded Mauled Crippled Incapacitated

-1 -1 -2 -2 -5

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Strength/Weakness

Homid

Arthren

No Change

Strength(+3)_____ Stamina(+3)______ Appearance(-2)____ Manipulation(-2)__

Difficulty: 6

Difficulty: 7

Crinos

Bjornen

Strength(+5)_____ Dexterity(-1)_____ Stamina(+5)______ Manipulation(-3)__ Appearance 0 Difficulty: 6 INCITE REDUCED DELIRIUM

Other Traits

Ursus

Strength(+4)_____ Strength(+3)_____ Dexterity(-2)_____ Stamina(+3)______ Stamina(+4)______ Manipulation(-3)__ Manipulation(-3)__ +1 Die to Bite Damage

Difficulty: 7

Difficulty: 6

Fetishes

________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO ________________________ OOOOO

Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___ Power:____________________________________ Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___ Power:____________________________________ Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___ Power:____________________________________ Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___ Power:____________________________________ Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___ Power:____________________________________ Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___ Power:____________________________________ Item:_____________________ Level:___ Gnosis:___ Power:____________________________________

Gifts

Rites

______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Combat Weapon/ Attack

Diff.

Damage

Range

Rate

Ammo

Conceal

Brawling Chart Maneuver Roll Bite Body Tackle Claw Grapple Kick Punch

Dex + Brawl Dex + Brawl Dex + Brawl Dex + Brawl Dex + Brawl Dex + Brawl

A=Aggravated Damage

Diff 5 7 6 6 7 6

Damage Strength + 1/A Special/B Strength + 1/A Strength/B Strength + 1/B Strength/B

B=Bashing Damage

Armor:_________________

Merit __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________

Merits & Flaws

Type __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

Allies

Cost _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Flaw __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________

Expanded Backgrounds

Type __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

Bonus _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Kinfolk

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Other (_______________) ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Other (_______________) ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Possessions

Experience

Ancestors

Contacts

Gear(Carried):__________________________

___________________________________ ___________________________________ Equipment(Owned):______________________ ___________________________________ ___________________________________ Umbral Glade Size:______________________ Gnosis:____ Location:_____________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Mentor

Umbral Glade

TOTAL: Gained From:__________________________

___________________________________ ___________________________________ TOTAL SPENT:_______________________ Spent On:_____________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

History

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Age:____________________ Hair:____________________ Eyes:____________________ Race:___________________ Nationality:_______________ Sex:____________________ Height

Homid: Arthren: Crinos: Bjornen: Ursus:

Weight

_________________ __________________ __________________ __________________ __________________

Umbral Glade

Description

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Battle Scars:___________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

Visuals

Character Sketch