IRCh - 5 - Batch reactor

3 Pages • 1,172 Words • PDF • 240.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 12:29

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Inżynieria reaktorów chemicznych (IRCh) – Ćwiczenia 5.

Podstawowe definicje Bilans masowy - odniesiony do całego obszaru reaktora: d𝑛A d𝑡

= 𝑅̇A + 𝑛̇ 1A − 𝑛̇ 2A = 𝑅̇A − ∆𝑛̇ A

(5.1)

- odniesiony do różniczkowego (punktowego) obszaru reaktora: d𝑛A d𝑡

gdzie:

= d𝑅̇A − d𝑛̇ A

(5.2)

dnA/dt – szybkość akumulacji reagenta A w obszarze bilansowania, ṘA – ilość substancji generowana lub konsumowana w wyniku reakcji chemicznej, ṅ1A – strumień reagenta A doprowadzanego do obszaru bilansowania, ṅ2A – strumień reagenta A odprowadzanego z obszaru bilansowania.

Bilans cieplny - odniesiony do całego obszaru reaktora: dℎ d𝑡

= 𝑄̇w + ℎ̇1 − ℎ̇2 = 𝑄̇w − ∆ℎ̇

(5.3)

- odniesiony do różniczkowego (punktowego) obszaru reaktora: dℎ d𝑡

gdzie:

= δ𝑄̇w − dℎ̇

(5.4)

dnA/dt – szybkość akumulacji entalpii w obszarze bilansowania, Q̇ w – ciepło wymienione z otoczeniem, ḣ1 – entalpia strumieni masy doprowadzanych do obszaru bilansowania, ḣ2 – entalpia strumieni masy A odprowadzanych z obszaru bilansowania.

Równanie projektowe Postać równania bilansowego, w którym człon ṘA wyrażany jest jako funkcja szybkości reakcji chemicznej (ṘA = f(rA)), gdzie rA jest opisane równaniem kinetycznym zależnym od temperatury i stopnia przemiany (rA = f(T, α)) lub od temperatury i stężenia reagentów (rA = f(T, cA)) nazywamy równaniem projektowym reaktora. Równanie to może występować w formie różniczkowej i całkowej. W przypadku reaktorów okresowych, przepływowych zbiornikowych i półprzepływowych, obszar bilansowania obejmuje całą objętość reaktora. Natomiast w przypadku reaktorów przepływowych rurowych i kontaktowych bilans dokonuje się w odniesieniu do elementarnej jednostki odniesienia (np. dVR – objętość reaktora lub dmk – masa katalizatora).

Reaktory okresowe Dla idealnego reaktora okresowego, w którym nie występuje doprowadzanie, ani odprowadzanie strumieni masy w trakcie pracy (ΔṅA = 0), przyjmuje się, że objętość mieszaniny reakcyjnej (Vm) jest niezmienna w czasie. W związku tym równanie bilansu masowego można przedstawić w sposób następujący: d𝑛A d𝑡

gdzie: oraz

= 𝑅̇A

(5.5)

𝜈 𝑅̇A = |𝜈A | 𝑉m 𝑟A A

d𝑛A d𝑡

𝜈

= 𝑛0A |𝜈A | A

d𝛼A d𝑡

(5.6) (5.7)

Powyższe zależności pozwalają wyprowadzić postać różniczkową równania projektowego reaktora okresowego d𝛼A d𝑡

=

𝑉m 𝑟A 𝑛0A

(5.8)

1|

Projektowanie reaktorów chemicznych – reaktor okresowy

Po rozdzieleniu zmiennych i scałkowaniu (przy założeniu, że w wyniku procesu zachodzi wyłącznie jedna reakcja chemiczna uzyskuje się postać całkową równania projektowego 𝛼

𝑡 = 𝑛0A ∫0 A

d𝛼A

(5.9)

𝑉m 𝑟A

W przypadku, kiedy Vm = const powyższe równanie może być wyrażone w funkcji stężenia molowego: 𝛼 d𝛼A

𝑡 = 𝑐0A ∫0 A

𝑟A

𝜉 d𝜉A

= 𝑐0 ∫0 A

𝑟A

𝑐

= ± ∫𝑐 2A 1A

d𝑐A 𝑟A

(5.10)

gdzie: c0 – całkowite stężenie molowe wszystkich reagentów (c0 = F0n/Vm), ± - funkcja t = f(cA) jest poprzedzona znakiem +, gdy A jest produktem lub −, kiedy A jest substratem. Jeżeli Vm ≠ const, to w warunkach izotermicznych można przyjąć, że objętość mieszaniny w reaktorze okresowym (a tym samym jego gęstość ρm) jest liniową funkcją stopnia przemiany: 𝑉m = 𝑉0m (1 + 𝑏𝛼A ) 𝜌m =

(5.11)

𝜌0m

(5.12)

(1+𝑏𝛼A )

gdzie: b – stała wyznaczana doświadczalnie. Wtedy równanie (5.10) można przedstawić w bardziej ogólnej formie: 𝛼

𝑡 = 𝑐0A 𝑉0m ∫0 A

𝛼

d𝛼A 𝑉m (𝑇,𝛼A ) 𝑟A

= 𝑐0A ∫0 A

d𝛼A (1+𝑏𝛼A ) 𝑟A

(5.13)

W takiej sytuacji, stężenie molowe reagentów oblicza się z równania: 𝑐i =

𝑛i 𝑉m

=

𝜈 𝑐0i + i 𝑐0A 𝛼A |𝜈 | A

1+𝑏𝛼A

(5.14)

Wymiarowanie reaktora okresowego Reaktor okresowy pracuje w trybie szarżowym, gdzie całkowity czas jednego cyklu (tc) wynosi: 𝑡c = 𝑡p + 𝑡

(5.15)

gdzie: tp – czas związany z przygotowaniem reaktora (napełnieniem, ogrzaniem etc.) oraz jego rozładunkiem i czyszczeniem, t – czas właściwej reakcji chemicznej (wg równania 5.9 i pokrewnych). Pożądana ilość produktu (Δni) wyznaczana jest z wymaganej zdolności produkcyjnej (Li) (1.32), wyrażonej w kmol/h, oraz czasu tc, co pozwala na obliczenie całkowitego załadunku substratów (F0n): 𝐹0n =

∆𝑛i |𝜐A | 𝜐i 𝑥0A 𝛼A

=

𝐿i 𝑡c |𝜐A | 𝜐i 𝑥0A 𝛼A

(5.16)

Objętość masy reakcyjnej substratów określana jest następująco: 𝑉m =

̅ 𝐹0n 𝑀 𝜌0m

(5.17)

gdzie: M̅ – średnia masa molowa mieszaniny reakcyjnej. Objętość reaktora okresowego oblicza się następująco: 𝑉R = gdzie: z – współczynnik rezerwy, φ – stopień napełnienia aparatu.

|2

𝑉m (1+𝑧) 𝜑

(5.18)

Inżynieria reaktorów chemicznych (IRCh) – Ćwiczenia 5.

Proces złożony W układzie reakcyjnym, w którym przebiega R reakcji liniowo niezależnych należy ułożyć R równań projektowych (5.19), dzięki którym możliwe jest powiązanie składu mieszaniny reakcyjnej z czasem reakcji: d𝜉Aj

=

d𝑡

𝑉m 𝑟A

j = 1, …, R

𝐹0n

(5.19)

Należy zwrócić uwagę, że reagent kluczowy A może być różny dla każdej reakcji w procesie. Do rozwiązania układu równań przyjmujemy założenie, że w czasie t = 0, ξAj = 0. Stężenie molowe reagenta w układzie, po rozwiązaniu układu równań (5.19), można wyliczyć następująco: 𝑐i =

𝑛i 𝑉m

=

𝐹0n 𝑉m

(𝑥0i + ∑

𝜈ij 𝜉 ) |𝜈Aj | Aj

(5.20)

Bilans cieplny reaktora okresowego Równanie bilansu energetycznego (5.3) można uprościć wprowadzając ograniczenia wynikające z sposobu pracy reaktora okresowego, tj. Δḣ = 0 oraz Qw = Rq, gdzie Rq to szybkość wymiany ciepła: dℎ = 𝑅q d𝑡

(5.21)

Entalpia masy reagującej jest funkcją temperatury i stopnia przemiany (h = f(T, αA), stąd: dℎ = ∑ 𝑛0i 𝐶pi d𝑇 + Δℎ̅A 𝑛0A d𝛼A = 𝑅q d𝑡

(5.22)

gdzie: Cpi – pojemność cieplna reagenta i, Δh̅A – średnia entalpia reakcji w założonym zakresie temperatury (T-T1) wyrażona na mol reagenta A: 𝑇 Δ𝐶 Δℎ̅A = ΔℎA,𝑇R + ∫𝑇 śr. |𝜈 p| d𝑇

(5.23)

Δ𝐶p = ∑ 𝜐i 𝐶pi

(5.24)

R

A

Po scałkowaniu równania (5.22) uzyskujemy wzór linii operacyjnej procesu prostego w reaktorze okresowym: 𝑡

𝑇 = 𝑇1 +

∫0 𝑅q (𝑡)𝑑𝑡 −ΔℎA 𝑛0A 𝛼A ̅ + ∑ 𝑛0i 𝐶pi

̅p Δ𝐶 𝑛 𝛼 |𝜈A | 0A A

𝑡

≅ 𝑇1 +

̅A 𝑛0A 𝛼A ∫0 𝑅q (𝑡)𝑑𝑡 −Δℎ ̅ ∑ 𝑛0i 𝐶pi

(5.25)

gdzie: C̅pi – średnia pojemność cieplna reagenta i w założonym zakresie temperatury (T-T1), T1 – temperatura początkowa mieszaniny reakcyjnej. 1) Proces izotermiczny W warunkach izotermicznych T1 = T, stąd ilość wymienionego ciepła musi być zawsze równa ciepłu wydzielonemu w wyniku reakcji chemicznej. Dlatego bilans z równania (5.22) upraszcza się do: 𝑅q = ΔℎA 𝑛0A

d𝛼A d𝑡

= ΔℎA 𝑉m 𝑟A

(5.26)

W takich warunkach równanie kinetyczne rA jest wyłącznie funkcją stężenia reagentów i najczęściej Vm = const, dlatego do obliczeń bilansowych można posłużyć się zależnościami (5.10). 2) Proces adiabatyczny Reaktory okresowe pracujące adiabatycznie nie wymieniają ciepła z otoczeniem, dlatego Rq = 0. Równanie (5.25) przyjmuje wtedy formę: 𝑇 = 𝑇1 −

ΔℎA 𝑛0A 𝛼A ̅ + ∑ 𝑛0i 𝐶pi

̅p Δ𝐶 𝑛 𝛼 |𝜈A | 0A A

≅ 𝑇1 −

̅A 𝑛0A 𝛼A Δℎ ̅ ∑ 𝑛0i 𝐶pi

= 𝑇1 −

̅A 𝑥0A 𝛼A Δℎ ̅ 𝐶p

(5.27)

0

W przypadku, kiedy C̅p0 jest praktycznie niezmienne z temperaturą można zauważyć, że linia operacyjna staje się liniową funkcją stopnia przemiany. Z racji, że równanie kinetyczne jest zawsze funkcją temperatury, to obliczenia projektowe związane z pracującym adiabatycznie reaktorem okresowym wymagają równoczesnego rozwiązania równania projektowego (5.9) lub (5.10) oraz bilansu cieplnego (5.27). Z funkcji αA = f(t) obliczamy żądaną VR dla danego αA.

3|
IRCh - 5 - Batch reactor

Related documents

3 Pages • 1,172 Words • PDF • 240.9 KB

902 Pages • 273,583 Words • PDF • 11.8 MB

91 Pages • 27,071 Words • PDF • 645.6 KB

6 Pages • 429 Words • PDF • 637.6 KB

76 Pages • 3,385 Words • PDF • 2.7 MB

8 Pages • 7,200 Words • PDF • 38.7 KB

34 Pages • 344 Words • PDF • 1.4 MB

1 Pages • 36 Words • PDF • 81.4 KB

3 Pages • 461 Words • PDF • 865 KB

44 Pages • 3,253 Words • PDF • 243.8 KB

27 Pages • 9,540 Words • PDF • 1.8 MB

5 Pages • 1,535 Words • PDF • 41.8 KB