Copy of REGULAMIN 2018

6 Pages • 3,045 Words • PDF • 149.7 KB
Uploaded at 2021-09-24 13:29

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


R E G U L A M I N DO UMOWY NAJMU    Załącznik nr 1 do Umowy najmu nr …………………………………. . z dnia ………………………….. 

  Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy najmu.  

  1.

2. 3. 4.

5. 6.

7.

A. PRZEDMIOT UMOWY NAJMU    Przedmiotem  umowy  najmu  jest  ​pokój  ​/  miejsce  w  pokoju  numer  ​………………………..  w  lokalu  opisanym  w  §1  pkt.  1  Umowy  najmu  oraz  prawo  do  nieodpłatnego  korzystania  z  części  wspólnych  tego  lokalu tj.: kuchni, łazienki, wc oraz korytarzy.  Wynajmujący  oświadcza,  że  przedmiot  najmu  znajduje  się  w  należytym stanie sanitarnym i technicznym, a  Najemca zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.  Wynajmujący  oświadcza,  że wynajmuje, a Najemca oświadcza, że bierze w najem przedmiot najmu opisany  w § 1 pkt 2 Umowy najmu, do wykorzystania wyłącznie na cele mieszkalne, bez prawa podnajmu.  Stan  przedmiotu  najmu  oraz  jego  wyposażenie  zostanie  opisane  w  protokole  zdawczo-odbiorczym,  sporządzonym  w  dniu  wydania  przedmiotu  najmu  Najemcy,  protokół  stanowi  Załącznik  Nr  2  do  Umowy  najmu.  Najemca oświadcza, że w przedmiocie Umowy najmu zamieszkiwać ………………….. osób.   Najemca  oświadcza,  że  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  uaktualniania  danych  i  oświadczeń  podanych  w  Umowie  najmu  oraz  że  jego  stan  majątkowy  umożliwia  wywiązanie  się  z  warunków  umowy, w szczególności zapłatę czynszu i innych opłat za cały okres najmu.  Najemca  oświadcza,  że  dane podawane przez niego są prawdziwe i rozumie konsekwencje wynikające  z Kodeksu Karnego dotyczące składania fałszywych oświadczeń.  

 

1. 2. 3.

B. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY NAJMU     Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………………… do dnia …………………...  Przedmiot Umowy najmu zostanie przekazany Najemcy w dniu ………………………………….  W  razie  chęci  przedłużenia  czasu  trwania  Umowy  najmu  Najemca  zobowiązany  jest  poinformować  Wynajmującego  o  tym  fakcie  najpóźniej  do  dnia  ………………………………………..  i  zawrzeć  z  Wynajmującym nową umowę najmu na kolejny czas określony.  

 

1. 2.

3.

4.

5.

C. ZASADY ROZLICZANIA OPŁAT ZA LOKAL I PLANOWANE KARY UMOWNE    Miesięczny czynsz najmu oraz opłaty dodatkowe jak i terminy płatności określa §3 Umowy najmu.   W  przypadku  zaległości  w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych, o których mowa w §3 Umowy najmu,  Wynajmujący  ma  prawo naliczać Najemcy odsetki maksymalne w rozumieniu Kodeksu cywilnego za każdy  dzień  opóźnienia.  ​Jeżeli  czynsz  najmu  nie  zostanie  uiszczony  w  aktualnym  miesiącu  za  który  czynsz  najmu  zostaje  naliczany,  Wynajmujący  oprócz  odsetek  maksymalnych  za  opóźnienie  w  płatności  może  naliczyć  karę  umowną  w  wysokości  ​100  zł  za  każdy  dzień  opóźnienia  ​po  upływie  21  dni  od  terminu zapłaty. Kara umowna jest naliczana również w wypadku wpłaty niepełnego czynszu (poniżej  100% kwoty należnej) przez najemcę w danym miesiącu na zasadach opisanych powyżej.   W  przypadku  zalegania  lub  opóźniania  się  przez  Najemcę  z  płatnościami  wynikającymi  z  Umowy  najmu,  dokonane  przez  Najemcę  wpłaty,  niezależnie  od  ich  tytułu,  Wynajmujący  ma  prawo  zaliczyć  w  pierwszej  kolejności  na  ​odsetki  z  tytułu  opóźnienia,  następnie ​kary umowne​, a następnie na czynsz i opłaty zaległe,  a  dopiero w ostatniej kolejności – na czynsz i opłaty bieżące, niezależnie od tytułu wpłaty wskazanego przez  Najemcę.  Wynajmujący  według  swego  uznania  ma  prawo  z  kaucji,  o  której  mowa  w  §  3  pkt.  5  Umowy  najmu,  potrącić  niezrealizowane  płatności  i  koszty nie wykonanych przez Najemcę zobowiązań, o których mowa w  Umowie  najmu  oraz  pokryć  koszty  napraw  i  zniszczeń  obciążających  Najemcę,  a  Najemca  ma  obowiązek  na  wezwanie  Wynajmującego niezwłocznie uzupełnić brakującą kwotę. Wynajmujący ma prawo rozliczyć z  kaucji  niedopłaty  mediów  (woda,  prąd,  gaz,  internet,  czynsz  eksploatacyjny)  wynikające  ze  zwiększonego  zużycia  przekraczającego  stawkę  miesięcznej  zaliczki.  W  razie  gdy  suma  dopłaty  za  media  i  pozostałych  roszczeń  Wynajmującego  wobec  Najemcy  przewyższy  kwotę  kaucji,  Najemca  zobowiązuje  się  dopłacić  Wynajmującemu pozostałą kwotę​ w terminie 7 dni od wezwania.   W  przypadku  zakończenia  najmu  i  przekazania  przedmiotu  najmu w stanie nie pogorszonym ponad stopień  wynikający  z  normalnej  eksploatacji  oraz  braku  zobowiązań  finansowych  Najemcy  z  tytułu  czynszu  oraz  opłat  eksploatacyjnych,  rozliczona  kwota  kaucji  zostaje  zwrócona Najemcy na wskazany w Umowie najmu  rachunek  bankowy  Najemcy  w  terminie  30  dni  od  dnia  zwrotu  przedmiotu  najmu  Wynajmującemu  przez  Najemcę, potwierdzonego spisanym protokołem zdawczo - odbiorczym. 

6.

7. 8. 9.

W  przypadku  wypowiedzenia  Umowy  najmu przez Wynajmującego w związku z przyczynami określonymi  w  części  D  Regulaminu  pkt.  2,  Wynajmujący  może  zaliczyć  kaucję  na  poczet  wierzytelności  z  tytułu  czynszu,  opłat  eksploatacyjnych,  odszkodowań  i  wszystkich  innych  należności  wynikających  ze  stosunku  najmu  a  ewentualne  dalsze  zobowiązania  Najemcy  wobec  Wynajmującego  wynikające  z  Umowy  najmu  zostaną pokryte przez niego w terminie jednego tygodnia od dnia ustania Umowy najmu.  Najemca nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń jakichkolwiek należności z wierzytelnościami  Wynajmującego wynikającymi z Umowy najmu.  Najemca wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów związanych z realizacją Umowy najmu drogą  elektroniczną na wskazany adres e-mailowy Najemcy.   Najemca ma obowiązek prawidłowego opisywania przelewów, podając swoje dane –​ imię i nazwisko,  adres przedmiotowego lokalu, czego dotyczy wpłata i jakiego okresu.  Przykład:​ Nadawca: Jan Kowalski, Tytułem: czynsz i media maj 2017, Poznań, ul. Pocztowa 1  

  10. Jeżeli  Najemca  zalega  z  płatnością  więcej  niż  30  dni,  Wynajmujący  zleci  Windykację  należności  Windykatorowi.  Koszty  Windykacji  stanowią  30%  długu,  kosztami  w  całości  będzie  obciążony  Najemca / dłużnik​.     11. Najemca  ma  obowiązek  dostarczyć  ​w  ciągu 7 dni od podpisania umowy najmu ​podpisany egzemplarz  umowy  o  poręczenie  lub  kopii  umowy  o  pracę.  Po  upływie  7  dni  czynsz  najmu  wzrasta  o  50%  w  przypadku  niedostarczenia  dokumentów.  Najemca  ma  obowiązek  aktualizacji  dostarczonych  dokumentów.  Jeżeli  Wynajmujący  zweryfikuje,  że  dostarczone  dokumenty  są  nieważne  lub  sfałszowane,  zgłosi  sprawę  na  prokuraturę  oraz  rozwiąże  umowę  najmu  bez  wypowiedzenia  i  będzie  naliczał karę umowną w wysokości 1000% czynszu najmu za każdy dzień bezumownego korzystania z  przedmiotu najmu.     Najemca akceptuje powyższe ustalenia: ………………. ( TAK / NIE)     D. ROZWIĄZANIE UMOWY    1. Dopuszcza się możliwość rozwiązania Umowy najmu przed okresem na jaki została zawarta pod  warunkiem  znalezienia  przez  Najemcę  na  swoje  miejsce  kolejnego  najemcy,  zwanego  nowym  najemcą.  Akceptacja  nowego  najemcy  pozostaje  w  gestii  Wynajmującego.  Warunkiem  rozwiązania  umowy  najmu  jest:  a) zawarcie  przez  nowego  najemcę  umowy  najmu  z  Wynajmującym  na  warunkach  co  najmniej  takich  samych  jak  Umowa  najmu  zawarta  z  Najemcą,  stwierdzająca  przejęcie  praw  i  obowiązków  Najemcy  przez nowego najemcę,  b) brak zaległości płatniczych po stronie dotychczasowego Najemcy,  c) uiszczenie  przez  dotychczasowego  Najemcę  na  rzecz  Wynajmującego  opłaty  manipulacyjnej  związanej z zawarciem nowej umowy w kwocie 400 zł.  d) Najemca  może  zlecić  Wynajmującemu  poszukiwanie  osoby  na  swoje  miejsce  w  celu  szybszego  rozwiązania  Umowy  najmu.  Opłata  manipulacyjna  obejmuje koszty ofertowania, paliwa i pokazywania  przedmiotu  najmu  wynosi  ​850 zł. Najemca zobowiązany jest zwrócić się do Wynajmującego z prośbą o  pomoc  w  szukaniu  nowego  najemcy  drogą  mailową  ​[email protected]  co  najmniej  na  dwa  miesiące  przed  planowaną  wyprowadzką.  Skorzystanie  z  tej  opcji  nie  zwalnia  Najemcy  z  ponoszenia  opłat wynikających z Umowy najmu do czasu zawarcia umowy najmu z nowym najemcą.   2. Wynajmujący bez wypowiedzenia ma prawo do rozwiązania stosunku najmu, jeżeli:  a) Najemca pomimo pisemnego / ustnego upomnienia nadal używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z  Umową  najmu  i  niniejszym  Regulaminem,  lub  niezgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  niszczy  urządzenia  przeznaczone do wspólnego użytkowania przez innych użytkowników lokalu  b) Najemca  wykracza  w  sposób  rażący  lub  uporczywy  przeciwko  porządkowi  czyniąc  uciążliwym  korzystanie  z  innych  pokoi  w  lokalu,  a  także  konfliktując  się  z  innymi  osobami  mieszkającymi  w  przedmiotowym lokalu  c) Najemca  zalega  z  zapłatą  czynszu  za  przedmiot  najmu  lub innych opłat wynikających z Umowy najmu  za  jeden  okres  płatności,  pomimo  uprzedzenia  go  na  piśmie  /  telefonicznie  /  emailowo/  ustnie  o  zamiarze  rozwiązania  stosunku  najmu  i  wyznaczeniu  siedmiodniowego  terminu  zapłaty  zaległych  i  bieżących należności,  d) Najemca  wynajął,  podnajął  albo  oddał  do  bezpłatnego  używania  przedmiot  najmu  bez  wymaganej  pisemnej zgody Wynajmującego,  e) Przedmiot  najmu  zamieszkiwać  będzie  większa  ilość  osób  niż  wskazana  w  częsci  A  pkt. 5 niniejszego  Regulaminu  

3.

W  przypadku,  gdy  wypowiedzenie  Umowy  najmu  nastąpiło  z  przyczyn  zależnych  od  Najemcy,  Wynajmujący  może  obciążyć  Najemcę  karą  umowną  w  wysokości  równowartości  czynszu,  jaki  Najemca  byłby zobowiązany uiszczać do końca okresu, na jaki umowa została zawarta. 

  Najemca akceptuje powyższe ustalenia: ………………. ( TAK / NIE)             E. ZASADY UŻYTKOWANIA LOKALU I PLANOWANE KARY UMOWNE    1. Najemca nie może dokonywać zmian stanu przedmiotu najmu, w tym remontów, przebudów i adaptacji.  2. Najemca  zobowiązany  jest  użytkować  przedmiot  najmu  zgodnie  z  przeznaczeniem,  z  dbałością  o jego stan  sanitarny  i  techniczny,  w  sposób  nie  przekraczający  normalnego  zużycia,  wynikającego  z  bieżącej  eksploatacji.  ​Najemca  zobowiązany  jest  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  naprawiać  spowodowane  w  wyniku  jego  użytkowania  usterki,  również  wymieniać  niesprawne  żarówki​.  W  przypadku  nie  naprawienia  usterki  Wynajmujący  niezwłocznie  zleci  naprawę  na  koszt Najemcy.  ​Najemca  ma  obowiązek  zgłaszania  Wynajmującemu  drogą  mailową  każdej usterki wynikającej również z jego  winy  na  adres:  ​[email protected]  .  Najemca  nie  może  podjąć  działań  naprawczych  bez  powiadomienia Wynajmującego i ustalenia z nim warunków naprawy i pokrycia kosztów.   3. Za  usterki  ​nie  zgłoszone  w  terminie  7  dni  od  ich  powstania  Wynajmujący  nie  odpowiada  finansowo,  również te nie zgłoszone w ogóle.   4. Wynajmujący  bierze  pod  uwagę  usterki  zgłoszone  jedynie  poprzez  e-mail:  ​[email protected]  Zgłoszenia telefoniczne, ustne lub za pomocą innych adresów email nie będą uwzględniane.   5. Za  straty  w  przedmiocie  najmu  i  częściach  wspólnych  przekraczające  normalne  zużycie  oraz  za  zniszczone  lub  uszkodzone  wyposażenie  Najemca  zobowiązany  jest  zwrócić  Wynajmującemu  ich  równowartość  lub  pokryć  koszty  naprawy.  Odpowiedzialność  Najemcy  w  tym  zakresie  następuje  na  zasadzie  ryzyka  i  ma  charakter  solidarny  z  pozostałymi  najemcami  pokoi  znajdujących  się  w  przedmiocie najmu w dacie wyrządzenia szkody.   6. Jeżeli  w  trakcie  trwania  umowy  zaistnieje  konieczność  napraw,  które  obciążają  Wynajmującego,  Najemca  niezwłocznie  powiadomi  go  o  tym.  ​Wszystkie  szkody  wynikające  z  opóźnienia  w  powiadomieniu  obciążać będą Najemcę.  7. Wynajmujący niezwłocznie po powiadomieniu poczyni kroki w celu usunięcia awarii.  8. Zabrania  się  używania  w  pokoju  opisanym  w  §1  pkt.  2  Umowy  najmu  czajników  elektrycznych,  lodówek  oraz  jakichkolwiek  urządzeń  służących  do  ogrzewania  pomieszczeń  poza  zamontowanymi  w dniu wydania  przedmiotu najmu Najemcy.  9. Najemca  zobowiązany  jest  do utrzymywania przedmiotu najmu w należytym porządku oraz czystości  oraz  do  sprzątania  części  wspólnych  tj.  kuchni,  łazienki  i  korytarza  w  lokalu,  w  terminach  obowiązywania  jego  dyżuru  ustalonego  w  grafiku  sporządzonym  przez  Wynajmującego.  Przez  sprzątanie rozumie się wykonanie następujących czynności:  - wyrzucenie śmieci,  - umycie kuchenki gazowej/elektrycznej, blatów kuchennych oraz szafek,  - wyczyszczenie zlewozmywaka i baterii,   - umycie i dezynfekcja toalety, umywalki, brodzika z kabiną prysznicową / wanny, baterii i pralki  (czyszczenie filtra),   - wyczyszczenie odpływów w zlewozmywaku, umywalkach, wannie oraz brodziku,  - umycie płytek w kuchni, łazience i WC,   - starcie kurzu z mebli, parapetu, lamp, itp.,  - odkurzenie i umycie podłóg (płaskim mopem),  - umycie lodówki, opróżnienie jej z przeterminowanych produktów  10. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Wynajmującego,  iż w wyznaczonym terminie Najemca nie wywiązał się z  obowiązku  opisanego  części  E  w  pkt.7  niniejszego Regulaminu, Wynajmujący zleci prace osobie trzeciej, a  kosztami  ich  wykonania  obciąży  Najemcę,  przy  czym  osoba  wskazana  w  grafiku  odpowiada  również  za  nieporządek  w  częściach  wspólnych.  ​W  przypadku  niestosowania  się  to  tego  zapisu,  Najemca  będzie  obciążony karą w wysokości 200,00 zł.   11. Najemca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  klatki  schodowej  w  czystości, a w szczególności z​abrania się  palenia  papierosów,  pozostawiania  niedopałków  i  śmieci  na  klatce  schodowej  i  pozostałych  częściach  wspólnych  nieruchomości.  W  przypadku  niestosowania  się to tego zapisu, Najemca będzie obciążony karą  w wysokości 200,00 zł.  

12. W  całym  lokalu  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  palenia  tytoniu  i  wszelkich  innych  używek  oraz  przebywania  jakichkolwiek  zwierząt.  W  razie  naruszenia  powyższego  zakazu przez Najemcą albo osobę,  której  udostępnił  przedmiot  najmu  ​Najemca  zapłaci  karę  umowną  w  wysokości  200  zł  ​za  każde  stwierdzone  naruszenie.  W  razie  wątpliwości  strony  zgodnie  przyjmują  domniemanie,  że  dla  stwierdzenia  naruszenia tego zakazu wystarczająca jest informacja od najemców innych pokoi.  13. Pokój  będący  przedmiotem  najmu  powinien  być  przez  Najemcę  regularnie  wietrzony,  przy czym czynność  ta  powinna  być  dostosowana  do  warunków  pogodowych  panujących  na  zewnątrz.  ​Podczas  sezonu  grzewczego  w  trakcie  wietrzenia  pomieszczenia  termostat  zamontowany  na  grzejniku  należy  ustawić  w położeniu „1”, ograniczy to zużycie ciepła.  14. Wyposażenie przedmiotu najmu może być użytkowane przez Najemcę wyłącznie w lokalu.  15. Najemca  zobowiązany  jest  do  przetrzymywania  stanowiących  jego  własność  rzeczy  w  zajmowanym  przez  siebie  pokoju.  Przetrzymywanie  rzeczy  poza  pokojem  jest  możliwe  jedynie  za  zgodą  Wynajmującego  oraz  wszystkich pozostałych osób zamieszkujących w lokalu.    16. Zabrania  się  jakiejkolwiek  ingerencji  w  podzielniki ciepła zamontowane na grzejnikach oraz do suszenia na  tych grzejnikach jakichkolwiek rzeczy.  17. Najemca jest zobowiązany do korzystania ze wszelkich urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie   z instrukcją obsługi oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Korzystanie z urządzeń elektrycznych   o  mocy powyżej 2500 W, niebędących wyposażeniem lokalu, wymaga pisemnej zgody Wynajmującego pod  rygorem  przyjęcia,  że  Najemca  uczestniczy  w  rozliczeniu  kosztów  energii  elektrycznej  według  podwójnej  stawki, a łączna kwota kosztów energii dla pozostałych Najemców pokoi jest o tę kwotę zmniejszona​.  18. W  przypadku  zagubienia  lub  utraty  klucza/y  do  przedmiotu  najmu  Najemca  ma  obowiązek  zgłosić  to  niezwłocznie  Wynajmującemu. W przypadku konieczności wymiany zamka/zamków do drzwi wejściowych  do  lokalu  Najemca  poniesie  koszt  wymiany  zamków  oraz  dorobienia  kluczy  dla  wszystkich  osób  zamieszkujących  lokal.  Zabrania  się  Najemcy  dorabiania  jakiegokolwiek  klucza  otrzymanego  od  Wynajmującego.  W  przypadku  konieczności  interwencyjnego  otwarcia  drzwi  do  przedmiotu  najmu,  Najemca  zobowiązany  jest  do  zgłoszenia  tego  faktu  Wynajmującemu.  Najemca  ma  możliwość  zlecenia  Wynajmującemu  odpłatnego  wykonania  tej  czynności.  W  takim  przypadku  Najemca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  uzgodnionych  z  Wynajmującym  kosztów  otwarcia  drzwi,  na  podstawie  rachunku  lub  faktury  wystawionej przez Wynajmującego.   19. W  przedmiocie  najmu  łącznie  z  Najemcą  mogą  nocować  inne  osoby  nie  częściej  niż  cztery  noce  w  ciągu  miesiąca.  Stwierdzenie  noclegów  w  większym  zakresie  uprawnia  Wynajmującego do naliczenia  od  Najemcy  kary  umownej  w  kwocie  200  zł  za  każde  naruszenie. W razie wątpliwości strony zgodnie  przyjmują  domniemanie,  że  dla  stwierdzenia  naruszenia  tego  zakazu  wystarczająca  jest  informacja  od pozostałych Najemców pokoi.  20. W  czasie  trwania  Umowy  najmu,  Najemcy  poszczególnych  pokoi  są  jedynymi  osobami  korzystającymi  z  Internetu  dostarczanego  do  przedmiotu  najmu.  W  związku z  tym  Najemcy zobowiązani są do korzystania z  dostępu  do  Internetu  dla  celów  zgodnych  z  prawem,  a  w  szczególności  niedopuszczalne  jest  pobieranie  i  udostępnianie materiałów naruszających cudze prawa autorskie lub zakazanych przepisami prawa karnego.  21. Wynajmujący ma prawo sprawdzać stan przedmiotu najmu w terminie uzgodnionym z Najemcą   w  przypadku  pokoju,  w  którym  zamieszkuje  Najemca.  Obowiązek  uzgadniania  powyższego  terminu  nie  dotyczy  części  wspólnych  lokalu.  Za  nieudostępnienie  przedmiotu  najmu  przez  Najemcę  Wynajmujący może naliczyć karę umowną w wysokości 200 zł za każde naruszenie.   22. W  ciągu  ostatnich  4  tygodni  najmu  Wynajmujący  ma prawo do pokazywania przedmiotu najmu następnym  potencjalnym  najemcom,  po  wcześniejszym  uprzedzeniu  o  tym  Najemcy,  który  zobowiązany  jest  do  udostępnienia  pokoju  w  tym  celu.  Za  nieudostępnienie  przedmiotu najmu w tym trybie Wynajmujący może  naliczyć Najemcy karę umowną w wysokości 200 zł za każde naruszenie.    Najemca akceptuje powyższe ustalenia: ………………. ( TAK / NIE)     F. ZASADY ZDANIA PRZEDMIOTU NAJMU (WYPROWADZKA)    23. Przed  zakończeniem  Umowy  najmu  i  zdaniu  lokalu  Najemca  zobowiązany  jest  do  posprzątania  przedmiotu  najmu.  Przez  posprzątanie  rozumie  się  umycie  okien,  odświeżenie  i  odplamianie  tkanin  mebli  tapicerowanych  i  wykładzin  podłogowych,  umycie:  wszystkich  mebli  wewnątrz  i  na  zewnątrz,  lamp,  skrzydeł  i  ościeżnic  drzwiowych,  armatury  sanitarnej,  sprzętu  gospodarstwa  domowego,  ścian  wyłożonych  kafelkami  i  podłóg.  W  przypadku  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  tych  czynności  przez  Najemcę  Wynajmujący  ma  prawo  zlecić  powyższe  prace  osobie  trzeciej,  a  kosztami  ich wykonania obciążyć Najemcę albo naliczyć karę umowną w wysokości 800 zł.  24. Najemca  zobowiązuje  się  do  wyczyszczenia  skutecznego  lub  odmalowania  ścian  wynajmowanego  pokoju  białą  farbą  emulsyjną  akrylową,  tak  aby  przywrócić  stan  początkowy  przedmiotu  najmu.  Najemca  może 

25.

26. 27.

28. 29.

30.

31.

zlecić  odmalowanie  ścian  Wynajmującemu  na  swój  koszt,  Wynajmujący w ciągu 3 dni od zgłoszenia takiej  potrzeby przygotuje wycenę.   Jeżeli  w  momencie  wyprowadzki  /  zdania  pokoju  stan  techniczny części wspólnych jest pogorszony w  porównaniu  do  stanu  technicznego  sprzed  wprowadzki  (m.in.  brudniejsze  ściany,  pogorszony  stan  techniczny  AGD,  trudne  do  usunięcia  zabrudzenia,  drobne  uszkodzenia,  zagrzybiała  lub  zapleśniała  łazienka)  oraz  wystąpią  drobne  usterki  wynikające  z  winy  i  niedbalstwa  wszystkich  najemców  oraz  które  nie  były  zgłoszone,  Najemca  zobowiązuje  się  zapłacić  Wynajmującemu  kwotę  400  zł  tytułem  zwiększonej  eksploatacji  części  wspólnych  (ponad  normalne  zużycie)  mające  służyć  jako  składka  na  odświeżenie części wspólnych i usunięcie istniejących drobnych usterek w przedmiocie najmu.   Wydanie  lokalu  może  nastąpić  jedynie  w terminie uzgodnionym z Wynajmującym z minimum 3-dniowym  wyprzedzeniem, w dni robocze w godzinach pomiędzy 8.00 a 19.00.   W  momencie  ustania  stosunku  najmu  z  tytułu  wygaśnięcia  umowy  lub  wypowiedzenia  umowy  najmu  Najemca  jest  zobowiązany  wydać  lokal  Wynajmującemu  w  terminie  i  umówionych  godzinach,  lub  wynikających z umowy najmu, Regulaminu lub dokumentu wypowiedzenia/ rozwiązania umowy najmu.  ​W  wypadku  nieobecności  Najemcy  w  lokalu podczas umówionego / ustalonego terminu i godziny zdania,  Najemca  upoważnia  Wynajmującego  do:  wejścia  do  wynajmowanego  pokoju,  opróżnienia  lokalu  i  przedmiotu  najmu  z  rzeczy  Najemcy  i  złożenia  ich  do  depozytu  w  imieniu  Najemcy.  Koszty  opróżnienia i depozytu ponosi Najemca.   W przypadku nieobecności Najemcy, Wynajmujący spisze jednostronny protokół zdawczo-odbiorczy.   Jeżeli  w  momencie  umówionego  /  ustalonego  terminu  i  godziny  zdania,  w  lokalu  dalej  będą  ruchomości  Najemcy,  Najemca  upoważnia  Wynajmującego  do pomocy w opróżnieniu lokalu z rzeczy  Najemcy  -  wyniesienie  ruchomości  z  budynku-  tak  aby  zachować  najszybszy  możliwy  termin  i  godzinę  zdania.  W  tym  wypadku  Najemca  upoważnia  Wynajmującego  do  swobodnego  wejścia  do  wynajmowanego pokoju i rozpoczęcie opróżniania go.   Jeżeli  podczas  zdania  lokalu  Najemca  zalega  Wynajmującemu  jakiekolwiek  należności  przewyższające  wysokość  kaucji,  Wynajmujący  ma  prawo  zabezpieczyć  ruchomości  Najemcy  w  depozycie na poczet zaległości do daty rozstrzygnięcia postępowania sądowego.   Jeżeli  Najemca  nie  udzieli  dostępu  do  lokalu  Wynajmującemu  w  ustalonym  terminie  zdania  i  skutecznie  zablokuje  i  uniemożliwia  zdanie  przedmiotu  najmu,  Wynajmujący  naliczy  karę  umowną  Najemcy  w  wysokości  1000%  kwoty  czynszu  najmu  za  każdy  dzień  bezumownego  korzystania  z  przedmiotu najmu.  

  Najemca akceptuje powyższe ustalenia: ………………. ( TAK / NIE)     G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE    32. Wynajmujący  nie  odpowiada  za  szkody,  których  dozna  Najemca,  a  które  były  spowodowane  normalnym  użytkowaniem mieszkania, zdarzeniami losowymi lub nieszczęśliwymi wypadkami.  33. Wynajmujący  nie ponosi odpowiedzialności za wypadek kradzieży lub włamania zarówno do lokalu jak i do  jego  części  będącej  przedmiotem  najmu,  a  zabezpieczenie  lokalu  i  jego  części  będącej przedmiotem najmu  przed  kradzieżą  i włamaniem oraz ewentualne ubezpieczenie wyposażenia spoczywa wyłącznie na Najemcy  i jego też obciążają wszelkie koszty z tym związane.  34. Najemca  oświadcza,  że  został  poinformowany,  w  jakich  miejscach  znajdują się główne zawory wody, gazu  oraz bezpieczniki dla przedmiotu najmu, oraz w jaki sposób działają. W przypadku wystąpienia   w  przedmiocie  najmu  usterki  lub  awarii  związanej  z  powyższymi  mediami,  Najemca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego zamknięcia zaworów lub wyłączenia bezpieczników.    Najemca akceptuje powyższe ustalenia: ………………. ( TAK / NIE)       Oświadczam,  że  zapoznałem  się  /  zapoznałam  się  z  niniejszym  Regulaminem,  akceptuję  wszystkie  jego  ustalone między stronami postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.       …………………………………………………….……….​. 

 

​czytelny podpis Najemcy 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  zakresie  udostępniania  ich  podmiotom  działającym  na  podstawie  ustawy  z  dnia  9  kwietnia  2010  roku  o  udostępnianiu  informacji  gospodarczych  i  wymianie  danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530), w tym w  szczególności  do  wszelkich  rejestrów  dłużników,  w  sytuacji,  gdy  powstanie  po  mojej  stronie  zadłużenie  względem  Wynajmującego 

przeterminowane  powyżej 30 dni. Zgoda obejmuje również udostępnianie moich danych osobowych osobom świadczącym usługi polegające  na zarządzaniu przedmiotem najmu na potrzeby świadczenia tych usług.   …………………………………………………….……….​. 

​czytelny podpis Najemcy 
Copy of REGULAMIN 2018

Related documents

6 Pages • 3,045 Words • PDF • 149.7 KB

47 Pages • 1,556 Words • PDF • 1.2 MB

5,631 Pages • 894,491 Words • PDF • 33.9 MB

142 Pages • 31,361 Words • PDF • 9.8 MB

1,064 Pages • 471,070 Words • PDF • 25.1 MB

4 Pages • 1,086 Words • PDF • 2.6 MB

13 Pages • 1,774 Words • PDF • 1.1 MB

256 Pages • 47,505 Words • PDF • 3.4 MB

84 Pages • 58,071 Words • PDF • 900.9 KB

0 Pages • 6,227 Words • PDF • 4.1 MB

73 Pages • 11,229 Words • PDF • 8.9 MB

30 Pages • 7,008 Words • PDF • 122.6 KB