Articles with key

19 Pages • 4,540 Words • PDF • 1.6 MB
Uploaded at 2021-09-24 12:54

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Articles B2-C1

Photo by Freepic

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

0

Przedimki od zawsze stanowiły duży problem w trakcie nauki języka angielskiego. W języku polskim taka część mowy w ogóle nie występuje, a umówmy się – ciężko jest zrozumieć coś, czego nie ma w języku ojczystym. Jednakże, przedimki stanowią bardzo ważną cześć angielskiej gramatyki, więc koniec końców trzeba tą wiedzę jakoś przyswoić. W języku angielskim występują trzy rodzaje przedimków: a/an, the oraz zaimek zerowy (Ø). Każdy z nich pełni swoją określoną rolę w zdaniu. Najogólniej ujmując możemy powiedzieć, że przedimek określa stopnień konkretyzacji jakiegoś zagadnienia. W związku z tym the stosujemy przed rzeczownikami najbardziej konkretnymi, a/an, gdy mówimy o „jakiejś” rzeczy, natomiast zaimek zerowy używamy, gdy generalizujemy jakąś rzecz, lub też wznosimy ją do miana abstrakcji. a/an Przedimka nieokreślonego (a/an) używamy jedynie przed rzeczownikami policzalnymi lub przymiotnikiem poprzedzającym rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej. Odnosi się on do czegoś niekonkretnego. W języku polskim będzie on odpowiadał znaczeniu słowa „jakiś”(„obojętnie który”). Oznacza to, że mamy na myśli „jakiś” przedmiot dowolnie wybrany z grupy podobnych do niego rzeczy. Spójrz:

A: Can you give me a pen? I want to write something. Oznacza to, że mówiący nie ma na myśli żadnego konkretnego długopisu. W tym momencie potrzebuje jakiegokolwiek byleby tylko szybko coś zapisać. Nie ważny jest kolor długopisu, wkładu ani jego firma. Możemy również użyć przedimków „a/an”, gdy nazywamy coś lub opisujemy jakąś rzecz.

A: That’s a scarab beetle. B: What’s that? A: It’s an enormous anthill. Przedimek ten występuje również, gdy odnosimy się do jednego przedstawiciela jakiejś grupy, klasy czy rodzaju.

An African elephant has bigger ears that an Indian Elephant. A/an używamy, gdy temat lub przedmiot naszej rozmowy nie jest znany naszemu słuchaczowi lub czytelnikowi. Dlatego też wiele podręczników i książek do nauki języka angielskiego błędnie podaje, że używamy tych przedimków, gdy wspominamy o czymś po raz pierwszy. Porównaj:

A man walked into a bar. The man ordered a pint of beer.

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

1

W tym wypadku zasada z podręczników sprawdziłaby się. Gdy wprowadzamy w naszą wypowiedź „mężczyznę” użyliśmy przedimka a, natomiast, gdy wspomnieliśmy o nim po raz drugi użyliśmy przedimka the. Niestety nie zrobiliśmy tego, jedynie dlatego, że w pierwszym zdaniu użyliśmy słowa „man” po raz pierwszy, a w drugim zdaniu po raz drugi. A dlatego, że używając słowa „man” mówiliśmy o „jakimś” mężczyźnie, który nie jest znany odbiorcy. Natomiast, gdy użyliśmy słowa „man” po raz drugi, zarówno autor jak i adresat wiedzą, że mowa jest o „tym” mężczyźnie który dopiero co wszedł do baru.

Meet me at the café. W przykładzie powyżej widzimy, że mimo iż wspominamy o kawiarni po raz pierwszy użyliśmy przedimka the, wychodząc z założenia, że i osoba mówiąca i słuchacz doskonale wiedzą, o którą kawiarnię chodzi. Może jest to ich ulubiona kawiarnia, w której zawsze się spotykają. A może jest to ich najbliższa kawiarnia, albo jedyna kawiarnia w mieście. Jak widać w tym przypadku zasada znana z podręczników nie sprawdziłaby się. A/an występuje również przed nazwami zawodów, narodowości i wiar (wychodząc z założenia, że takich ludzi jest wielu, a oni są przykładową jednostką)

She is a nurse. (Jest wiele pielęgniarek, a ona jest jedną z nich) John is a Spaniard. (John jest jednym z Hiszpanów żyjących na świecie) Susan is a Muslim. (Susan jest tylko jedną z wielu żyjących muzułmanek) Przedimek a/an pojawia się również przed rzeczownikami określającymi ilość, prędkość lub częstotliwość.

Cucumbers cost 3£ a kilo. He was arrested because he was driving 90 miles an hour. You should take these pills 3 times a day. Używamy go również, gdy przed rzeczownikiem występuje przymiotnik. a nice weather, a beautiful dress Różnice pomiędzy „a” i „an” A stosujemy przed spółgłoską, np.: a dog, a tomato, a clock, a boy, a school, a newspaper An wstawiamy przed spółgłoską, np.: an elephant, an egg, an apple, an owl, an eggplant, an animal Ważne jest jednak, aby nie zwracać uwagi na pisownię, a na wymowę danego wyrazu. Porównaj: an hour (czytamy zaczynając od głoski „a”) a ewe ( zaczynamy od „j”) a university ( na początku mamy „j”) All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

2

The Przedimka the używamy zarówno przed rzeczownikami policzalnymi (w l. poj. i l. mn.) jak i niepoliczalnymi. W tym wypadku należy pamiętać, że przedimka the możemy użyć jedynie wtedy, gdy zarówno autor jak i adresat wypowiedzi wiedzą o jakiej rzeczy jest mowa. W języku polskim jego odpowiednikiem będzie „ten konkretny”. Oznacza to, że mamy na myśli specyficzny przedmiot. Spójrz:

Can you put this coffee on the table? Autor tego zdania oraz słuchający wiedzą o którym stole jest mowa. Może jest to jedyny stół w danym pomieszczeniu, lub stół wskazany gestem przez mówiącego. Przedimek the zawsze występuje przed rzeczami wyjątkowymi, lub występującymi jako jedyny taki obiekt na świecie. Paris is the capital of France. The sun is a star. Did you see the Pope? The stoi zawsze przed stopniem najwyższym przymiotników i przysłówków oraz przed wyrazami last, next, only, same, right, wrong. Russia is the biggest country in the world. Who is the funniest person in your family? Usain Bolt is the fastest runner in the world. Przedimek the występuje też przed liczebnikami porządkowymi oraz przed liczebnikami określającymi stulecia The first, the second, the third, etc. The twentieth century, the eighteenth century Używamy go również przed nazwami wszystkich akwenów wodnych (oprócz jezior) i pustyniami. The Mediterranean Sea, the Nile, the Atlantic, the Panama Canal The Sahara, the Gobi Desert Przedimek the jest konieczny również przed nazwami państw, które składają się z kilku części (stanów, wysp, itd.) oraz pasmami górskimi. The United States, the United Kingdom, the Bahamas, the Hawaii Wyjątki: the Netherlands, the Hague, the Amsterdam, the Antarctica The Alps, the Himalayas Znajduje się również przed nazwami obszarów przemysłowych, administracyjnych i regionów.

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

3

The Mazovia, the Subcarpathia Przedimek the znajduje się również przed nazwami mającymi w swojej nazwie rzeczownik. The Cape of Good Hope, the Isle of Man, the Republic of China The piszemy gdy określamy kierunki świata, ale nie w wyrażeniach z czasownikami go i due. The land to the south is fertile. I visited the North of Spain. ALE: Let’s go east. The występuje przed nazwami instrumentów muzycznych i wynalazków. She plays the drums. Who invented the telephone? Używamy go przed miejscami użyteczności publicznej, wraz z nazwami kin, teatrów, gazet, statków, organizacji itd. The post office, the Ritz (Hotel), the Empire (Theatre) Przedimek określony występuje przed nazwami pór dnia. In the morning, in the afternoon, in the evening Używamy go też przed nazwami pokoi/pomieszczeń w mieszkaniu In the bedroom, in the bathroom, in the garden The używamy również we frazach z of (rzeczownik+of+rzeczownik) The Tower of London, the Great Wall of China The + przymiotnik odwołuje się do grupy osób lub rzeczy mających daną cechę, natomiast the + narodowość lub the + nazwisko w l. mn. oznacza, że odwołujemy się do całego narodu lub całej rodziny. The old = the old people The disabled = the disabled people The deaf = the deaf people The French are famous for their food. The Browns went to Greece for a few weeks. The może również występować przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej odwołując się do całego gatunku lub rodzaju. The lion is in danger.

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

4

Nie mówimy o jednym konkretnym lwie, a o całym gatunku. The fridge is a great invention. Nie mamy na myśli o jednej lodówce, a o wszystkich tego rodzaju urządzeniach. Przedimek określony występuje również w przypadku, kiedy po rzeczowniku występuje fraza określająca go. The man who is standing there may follow you. Zaimek zerowy Zaimek zerowy posiada najwyższy stopień ogólności i stosujemy go przed rzeczownikami abstrakcyjnymi. Wisdom comes with experience. Brak zaimka stosujemy również przed nazwami własnymi. James, Chris Martin, Mr Brown Nie ma go również przed nazwami większości krajów i miast oraz przed nazwami rzek i gór. Japan, Warsaw, Mount Everest, Lake Victoria Zaimek zerowy wstawiamy przed substancjami, płynami, gazami oraz materiałami, z których coś jest wykonane. Cooking oil is simply liquid fat. This dress is made of silk. Stosowany jest również przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, gdy odwołujemy się do całej grupy. Whales are mammals. Dogs are friendlier than cats. Zaimek zerowy stoi przed nazwami środków transportu, We’re going by rail to London, then by plane. przed nazwami określającymi czas, pory roku, dni i miesiące, At night, in summer, at dusk, on Monday, in June przed nazwami posiłków, Have you had breakfast? See you at dinner.

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

5

przed nazwami dyscyplin sportowych, She plays tennis very well przed nazwami chorób, He’s got lung cancer. She’s had German measles. Zaimek zerowy występuje również w wyrażeniach składających się z rzeczownika i cyfry. Our train leaves from Platform 5. Have you got these shoes in size 44? We booked Room 126. This exercise is on page 29. Nie używamy przedimka przed słowami hospital, church, home, bed, school, university, work, court, prison kiedy używamy ich w znaczeniu zgodnym z ich przeznaczeniem. W innym wypadku wstawimy przed nimi zaimek the. Porównaj: He broke his leg and was taken to hospital. ALE: I went to the hospital to visit my uncle. Ken’s brother is in prison for robbery. ALE: Ken went to the prison to visit his brother It’s time to go to bed now. ALE: I sat down on the bed. Przedimek zerowy występuje też przed większością nazw ulic, placów, parków, itd. Wall Street, Fifth Avenue, Broadway, Times Square, Hyde Park Nazwy własne, w których pierwsze słowo to nazwa miasta lub czyjeś nazwisko również nie są poprzedzane zaimkiem. Buckingham Palace, Manchester Airport, Cambridge University ALE: the University of Cambridge

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

6

Let’s practice! Exercise 1 Put a/an, the or Ø where necessary. Uzupełnij zdania odpowiednim zaimkiem: a/an, the lub Ø.

1. She has got ……… bronchitis. 2. This necklace is made of ……… gold. 3. This printer prints ten pages ……… minute. 4. Shall we spend this weekend in ……… mountains. 5. John’s at ……… work. 6. It is in ……… Baltic Sea. 7. I read ……… New York Times. 8. I didn’t win, because it was ………wrong answer. 9. She becomes ……… Jew. 10. When’s ………dinner? 11. We are going to ……… London by ……… plane. 12. They are spending their holidays in ……… Bahamas. 13. It’s ……… best basketball player in this team. 14. I dream about skiing on ……… Mount Blanc. 15. There is no snow in ……… Rome in ……… winter. 16. We need ……… oxygen to breathe. 17. We have over ……… dozen eggs. 18. He appeared in ……… television. 19. Your pullover is ………same colour as mine. 20. She was crowned ……… queen. Exercise 2 Put a/an, the or Ø where necessary. Uzupełnij zdania odpowiednim zaimkiem: a/an, the lub Ø.

1. ……… men used to hunt for food, but nobody do it nowadays. 2. ……… fire was used to give warning of ……… danger. 3. ……… season when ……… farmers sow ……… seed to grow ……… corn is ……… spring. 4. ……… first article in ……… New York Times is interesting. 5. What would you like to eat for ……… breakfast? 6. I don’t like eating much for ……… supper. If I have ……… big dinner, all I need to eat in ……… evening is ……… salad or ……… glass of ……… smoothie. 7. I can’t sleep at ……… night, because I think too much. 8. ……… Chinese use ……… same kind of ……… alphabet as ……… Japanese.

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

7

9. I think that ……… Cambridge University has ……… more students than ……… University of Edinburgh, but I’m not sure. 10. My sister has ……… very good job. She is ……… Director of ……… department in ……… new bank. 11. ……… wealth is not always followed by ……… happiness. 12. ……… weather is very strange this month. 13. ……… Russia of ……… Czars was completely different than ……… Russia we know today. 14. Do you think that ……… TV set is ……… most essential item in ……… house? 15. ……… applause at ……… end of ……… performance was deafening. 16. ……… death of ……… Shakespeare was ……… great loss to ……… poetry. 17. ……… things lying on ……… table belong to ……… friend of mine. 18. ……… tomatoes cost 3 £ ……… kilo. 19. There are ……… many shops in ……… Oxford Street. 20. This year in ……… UK there were around 10 000 ……… reported cases of ……… food poisoning. Exercise 3 Put a/an, the or Ø where necessary. Uzupełnij tekst odpowiednim zaimkiem: a/an, the lub Ø.

Matthew Newman is 1……… young journalist from 2……… US. He was born in 3……… 1979 in 4……… suburb of 5……… New Jersey,6 ……… second most-populous city in this state. When he was twelve he and his parents moved to 7……… England. Since then 8……… Newmans have been living in 9 ……… London. His father worked as 10……… teacher, but unfortunately he died in 11……… car accident 12……… few years ago. His mother, Brenda, who is 13……… journalist too, still works for 14……… Financial Times. ‘I enjoy living in this place,’ says Matthew. ‘15……… life seems easier and much cheaper here than in 16……… States. Renting 17……… house like mine would cost you more 18……… hundred dollars 19……… week. I know that 20……… houses are more expensive than 21……… flats, but it is 22……… same all over 23 ……… world!’ 24………

Matthew’s typical day starts at 25……… six o’clock in 26……… morning. He gets up and has 27……… breakfast. Afterwards he goes to 28……… work by 29……… bus. ‘I rarely use 30……… car, because I think that 31……… traffic in London can drive you nuts and it would take me longer to get to 32……… office.’

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

8

Exercise 4

Special uses of the articles

Read the sentences carefully and answer the questions. Przeczytaj uważnie zdania i odpowiedz na pytania.

There’s a John Brown on the phone for you. 1. Secretary: Does the secretary know the person who is calling? …………………………………………………………. Do you like the English? 2. Is it a question concerning people or the language? …………………………………………………………. Mr Butler went to the court and then to the prison. 3. Is this person a criminal or a lawyer? …………………………………………………………. We are going to start the dinner at seven o’clock. 4. Is it a special occasion or an ordinary meal? …………………………………………………………. When Katie fell off the chair she broke the leg. 5. Whose leg was broken: Katie’s or the one of chair? ………………………………………………………….

Exercise 5 Put a/an, the or Ø where necessary. Uzupełnij zdania odpowiednim zaimkiem: a/an, the lub Ø.

1. 2. 3. 4.

She plays ……… drums wonderfully. ……… Lake Wigry is probably ……… most beautiful place I’ve ever been to. The people injured were taken to ………hospital. A: ……… bananas are 1.50 £ ……… kilo.

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

9

B: Can I have ……… kilo? And ……… dozen eggs, please. 5. Where are we going this evening? To ……… cinema or to ……… theatre? 6. ……… Mont Blanc is ……… highest peak in ……… Alps. 7. Will you come to play ……… chess after ……… dinner? 8. What relaxes me most is sitting on ……… beach at ……… sunset. 9. Why don’t you see ……… doctor since you have ……… cough? 10. Are you going to go to ……… university when you leave ……… school? 11. Are you at ……… office today? 12. ……… second largest river in ……… China is ……… Yellow River. 13. ……… Prince William is going to visit Cambodia ……… next month. 14. We are going to take ……… children to ……… mountains. 15. ……… Suez Canal links ……… Mediterranean and ……… Red Sea.

Exercise 6 Put a/an, the or Ø where necessary. Uzupełnij zdania zaimkami a/an lub the.

1. a) This house is beautiful and it has got ……… garden! b) I adore living in my house but I wish ……… garden was bigger. c) What a beautiful weather today! Shall we sit in ……… garden? 2. a) He has ……… Dutch name, but in fact he is French. b) When we were in Egypt we stayed at a very nice hotel, but I don’t remember ……… name. c) What’s ……… name of the women we interviewed yesterday? 3. a) Do you know ……… good restaurant in this city? b) Let’s make his birthday party at ……… best restaurant in town. c) Yesterday we had dinner at ……… lovely restaurant near the city center. 4. a) ‘Are you going on holidays next week?’ ‘No, ……… week after next.’ b) The Browns are going away for ……… week in July. c) Tom is thinking about taking up a part-time job. He would work three days ……… week. 5. a) There isn’t ……… airport near my town. ……… nearest airport is in Warsaw. b) Excuse me. Would you be so kind as to tell me how I can get to ……… airport? c) Flight BH1672 was delayed. All the passengers had to wait at ……… airport for several hours.

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

10

Exercise 7 Find mistakes. Some sentences are correct. Popraw błędy. Niektóre zdania są poprawne.

1. I listen to radio a lot. …………………………………………………………………………………………. 2. Our train leaves from Platform 8………………………………………………………………………... 3. We must do more to protect environment………………………………………………………….. 4. Would you like to live in country?................................................................................................... 5. Can you turn off television, please?................................................................................................. 6. Your pullover is same colour as mine…………………………………………………………………. 7. We watched news on television…………………………………………………………………………. 8. I go to cinema a lot, but I haven’t been to theatre for ages…………………………………… 9. Hotel we stayed at was very nice hotel…………………………………………………………….…. 10. Earth goes round sun and moon goes round earth……………………………………………… 11. Excuse me, where is Room 12…………………………………………………………………………..... 12. Bank is at end of this street ………………………………………………………………………………. 13. I wanted to park my car but space was too small………………………………………………... 14. Tom crosses equator………………………………………………………………………………………… 15. What is longest river in world? …………………………………………………………………………. Exercise 8 Complete sentences with the word given. Use the where necessary. Uzupełnij zdania podanymi słowami. Wstaw the jeśli uważasz to za konieczne.

1 prison a) People who commit serious crimes are usually sent to ………………………………… . b) ………………………………… is being refurbished. c) Peter Johnes was fined £1 000 instead of being kept in ………………………………… . 2 university a) Most teenagers nowadays want to go to ………………………………… . b) If you want to become a doctor, you have to study at ………………………………… . c) Cambridge is not a big city, but ………………………………… is one of the biggest in the UK. 3 hospital a) b) c) d)

My father is a very healthy men. He has never been in ………………………………… . Joe had an accident and he was taken to ………………………………… . When my grandpa was ill I went to ………………………………… to visit him. Recently I met a girl who is a nurse at ………………………………… .

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

11

4 church a) The workers went to ………………………………… to repaint it. b) My mother doesn’t go to ………………………………… . c) When we were in Rome we went to ………………………………… to make some photos.

Exercise 9 Choose the correct form. Wybierz poprawną formę.

1. I don’t like dogs/the dogs. 2. Many people believe that marriage/the marriage and family life/the family life are more important than career/the career. 3. I read all books/all the books which are on that shelf. 4. Women/the women are more sensitive than men/the men. 5. You shouldn’t use salt/the salt. It’s unhealthy! 6. My mum’s dinner was exceptionally delicious. Vegetables/the vegetables were cooked perfectly! 7. Polish children have to learn about First World War/ the First World War, because it is very important to know the history of their country. 8. When we were in Egypt we took plenty of photos of Pyramids/ the Pyramids. 9. We stayed in a very nice hotel in the center of London, but beds/the beds were very uncomfortable. 10. Life/the life is unexpected. You never know what tomorrow will bring. Exercise 10 Complete sentences using the + one of the words below. Uzupełnij zdania używając the + jedno ze słów poniżej.

POOR

YOUNG

RICH

SICK INJURED

UNEMPLOYED

1. We called the ambulance and it took ……………………………………. to hospital. 2. Robin Hood used to rob ……………………………………. and gave their money to ……………………………………. . 3. ……………………………………. don’t appreciate their parents.

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

12

4. My grandma worked as a nurse. Her job was to take care of ……………………………………. . 5. I’ve lost my job so I’ve joined the ranks of ……………………………………. . Exercise 11 Here are some geography questions. Choose the right answer from one of the boxes and write the if necessary. You do not need all the names in the boxes. Poniżej znajdują się pytania dotyczące geografii. Wybierz poprawną odpowiedź znajdującą się w tabeli poniżej dopisując the jeśli to konieczne. Nie wszystkie nazwy zostaną wykorzystane.

continents Africa Asia Australia Europe North America South America

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

countries Canada Denmark Indonesia Sweden Thailand United States

oceans and seas Atlantic Indian Ocean Pacific Black Sea Mediterranean Red Sea

mountains Alps Andes Himalayas Rockies Urals

rivers Amazon Nile Suez Canal Panama Canal Thames Volga

What flows through London? Of which country is Ottawa the capital? What is the name of the ocean between America and Europe? Where is Poland? What joins the Atlantic and Pacific Oceans? Which is the biggest continent in the world? Which is the longest river in the world? Of which country is Bangkok a capital? What is the mountain range that runs through Russia? Which is the sea between Eastern Europe and Western Asia?

Exercise 12 Where are the following? Use the where necessary. Gdzie znajdują się te budowle? Użyj the tam, gdzie to konieczne.

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

13

Acropolis

Broadway

White House

Kremlin

Eiffel Tower

Buckingham Palace

1.

is in Paris.

4.

is in London.

2.

is in Washington.

5.

is in Athens.

3.

is in Moscow

6.

is in New York.

Exercise 13 Describe the picture below using a/an, the or Ø. Opisz poniższą ilustrację używając odpowiednich przedimków.

Photo by Freepic

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

14

Exercise 14 Fill in a/an, the or Ø. Wstaw a/an, the lub Ø.

1. …………… Tower of London is on …………… north side of …………… Thames. 2. …………… Sunset Boulevard is one of …………… most famous street in …………… Hollywood. 3. Jamie goes to …………… church every Sunday. He also goes to …………… church once a week to help with cleaning. 4. After several months in …………… hospital, Maggie has finally come …………… home. 5. …………… van crashed into …………… back of my car in …………… Jackson Street yesterday morning. 6. Prime Minister visited …………… prison and promised to improve …………… situations of …………… prisoners. 7. …………… month I spent in Italy was one of …………… best times in my life. 8. …………… University of Cambridge is one of …………… most famous in …………… UK if not in …………… Europe. 9. She caught …………… cold because she didn’t come in from …………… rain. 10. My prefect day in London would include shopping at…………… Harrods. Exercise 15 Find the word which should not be in the sentence. Znajdź wyrazy, które nie powinny znaleźd się w poniższych zdaniach.

1. Not many people speak the Chinese. 2. Katie likes all the kinds of modern music. 3. We are going to London by a plane. 4. What’s on a TV today? 5. Bats come out at the night. 6. They had a serious accident and were taken to the hospital. 7. What would you like to eat for a dinner today? 8. Louise’s hobby is the painting landscapes. 9. My favourite holiday is the Christmas. 10. The Sir Elton John gave a great performance last night.

1. 2. 3. 4. 5.

All rights reserved

……………… ……………… ……………… ……………… ………………

6. 7. 8. 9. 10.

Agnieszka Smoleńska

……………… ……………… ……………… ……………… ………………

15

Key 18. Ø, a 19. Ø, Ø 20. The, Ø, Ø

Exercise 1 1. – 2. – 3. a 4. the 5. – 6. the 7. the 8. the 9. a 10. – 11. -; 12. the 13. the 14. – 15. -; 16. – 17. – 18. the 19. the 20. –

Exercise 3 1. a 2. the 3. Ø 4. The 5. Ø 6. The 7. Ø 8. The 9. Ø 10. A 11. A 12. A 13. A 14. The 15. Ø 16. The 17. A 18. A 19. A 20. Ø 21. Ø 22. The 23. The 24. Ø 25. Ø 26. The 27. Ø 28. Ø 29. Ø 30. A 31. Ø 32. The

Exercise 2 1. Ø 2. Ø,Ø 3. The, ,Ø, the or Ø, Ø, Ø 4. The, the 5. Ø 6. Ø, a, the, a, a, Ø 7. Ø 8. The, the, an, the 9. Ø, Ø, the 10. A, a, the, a 11. Ø, Ø 12. The 13. The, the, the 14. A, the, a 15. The, the, the 16. The, Ø, a, Ø 17. The, the, a All rights reserved

Exercise 4 1. no

Agnieszka Smoleńska

16

2. 3. 4. 5.

people lawyer yes chair’s

Exercise 7 1. the radio 2. OK 3. The environment 4. The country 5. The television 6. The same 7. The news 8. The cinema, the theatre 9. The hotel, a very nice hotel 10. The earth, the sun, the moon, the earth 11. OK 12. The bank, the end 13. The space 14. The equator 15. The longest river, the world

Exercise 5 1. the 2. Ø; the 3. Ø 4. Ø, a, a, a 5. The; the 6. Ø, the, the 7. Ø, Ø 8. The, Ø 9. A, Ø 10. Ø, Ø 11. The 12. The, Ø, the 13. Ø, the 14. Ø, the 15. The, the, the

Exercise 8 a) prison b) the prison c) prison 2. a) university b)university c) the university 3. a) hospital b) hospital c) the hospital d) the hospital 4. a) the church b) church c) the church 1.

Exercise 6 1. a) a b) the c) the 2. a) a b) the c) the 3. a) a b)the c) a 4. a) the b) a c) a

Exercise 9 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5. a) an; the b)the c) the

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

dogs marriage; family life; career all the books women; men salt the vegetables

17

7. the First World War 8. the Pyramids 9. the beds 10. life Exercise 10 1. 2. 3. 4. 5.

4. Buckingham Palace 5. The Acropolis 6. Broadway

Exercise 14

the injured the rich, the poor the young the sick the unemployed

1. The, the, the 2. - , the, 3. - , the 4. -, 5. A, the, 6. The, the, 7. The, the 8. The, the, the, 9. -, the 10. –

Exercise 11 1. The Thames 2. Canada 3. The Pacific 4. In Europe 5. The Panama Canal 6. Asia 7. The Nile 8. Thailand 9. The Urals 10. The Black Sea

Exercise 15 1. The 2. The 3. A 4. A 5. The 6. The 7. A 8. The 9. The 10. The

Exercise 12 1. The Eiffel Tower 2. The White House 3. The Kremlin

All rights reserved

Agnieszka Smoleńska

18
Articles with key

Related documents

19 Pages • 4,540 Words • PDF • 1.6 MB

49 Pages • 1 Words • PDF • 6.9 MB

182 Pages • 42,082 Words • PDF • 966.6 KB

1 Pages • 790 Words • PDF • 104.2 KB