Articles the a an - teoria PL

1 Pages • 790 Words • PDF • 104.2 KB
Uploaded at 2021-09-24 12:54

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


http://www.mql.republika.pl Michał Kluz©07

Rodzajnik nieokreślony ‘a/an’ Rodzajnik nieokreślony a/an używamy: • z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej gdy mówimy o nich ogólnie. / need a new handbag. • z czasownikami to be i have (got). Jane has (got) a cat. It's a Siamese. • przed Mr/Mrs/Miss/Ms gdy mówimy o nieznanej nam osobie. A Mr Wells is waiting for you. • przy podawaniu stosunku cena - ilość. The tomatoes cost one pound twenty a kilo. • przy stosunku prędkość - czas. My car can go 250km an hour. • do określania częstotliwości. / work at the library three days a week. Rodzajnika a/an nie używamy: • z rzeczownikami niepoliczalnymi lub w liczbie mnogiej. Zamiast a/an używamy some. We bought some chocolate and some walnuts. • przed przymiotnikami, po których nie występuje rzeczownik. This dress is well-made. But: It’s a well-made dress.

Rodzajnik określony ‘the’ Rodzajnik określony the używamy: • z rzeczownikami, gdy mówimy o określonych osobach/ przedmiotach. / have got a car and a motorcycle. The car is secondhand and the motorcycle is brand new. • z rzeczownikami jedynymi w swoim rodzaju (the sun, the Acropolis, etc.). • z przymiotnikami używanymi do określania grup osób the rich, the poor • z nazwami kin (the Odeon), hoteli (the Hilton), teatrów (the Plaza), muzeów (the Louvre), gazet/ magazynów (the Guardian), statków (the Titanic), organizacji (the United Nations), galerii (the National Gallery). • z nazwami rzek (the Mississippi), mórz (the Mediterranean Sea), archipelagów (the Channel Islands), pasm górskich (the Rockies), pustyń (the Kalahari), oceanów (the Pacific), kanałów (the Suez Canal), państw, w nazwie których występuje rzeczownik ”State”, “Kingdom”, “Republic”, etc. (the USA) oraz nazw lub rzeczowników z "of" (the Houses of Parliament). Jednak: mówimy również: the equator, the Arctic/ Antarctic, the North of Italy, the South/North/ East/West. • z nazwami instrumentów muzycznych i tańców (the guitar, the foxtrot). • z nazwami rodzin (the 0' Brians) i narodowości zakończonych na -sh, -ch lub -ese (the Welsh). Inne nazwy narodowości mogą wystąpić z lub bez “the” {Egyptians/the Egyptians). • z tytułami (the princess, the Prime Minister). Ale: "the" pomijamy gdy w tytule występuje imię lub nazwisko {Prince Charles). • z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu najwyższym. He's the most successful businessman I know. Ale: ‘the’ pomijamy gdy po "most" występuje rzeczownik. Most people like ice cream.

• z morning, afternoon, evening and night. I leave the house early in the morning. Ale: at night, at noon, at midnight, by day/night. • z nazwami epok/ wydarzeń historycznych the Ice Age, the Vietnam War Ale: World War II. • ze słowami only, last, first (użytymi jako przymiotniki). She was the only person who came on time. • z wyrazami beach, station, cinema, theatre, coast, country(side), ground, jungle, seaside, weather, world, shop, library, city, sea, etc. Ale: to be at sea = żeglować. Why don't we spend the afternoon at the seaside? Rodzajnika określonego the nie używamy: • z rzeczownikami niepoliczalnymi i rzeczownikami w liczbie mnogiej gdy mówimy o nich ogólnie. Tea comes from India. Cats love fish. • z nazwami własnymi. Carol works at a bank. • z nazwami sportów, gier, zajęć, dni, miesięcy, rocznic, kolorów, napojów, posiłków i języków (gdy występują bez słowa ‘language’). We have dinner at 6 o'clock. Maria speaks Spanish fluently. Ale: There are lots of Latin words in the English language. • z nazwami państw (France, Ale: the Lebanon, the Netherlands, the Vatican City), miast (Lisbon), ulic (State Street, Ale: the A4, the High Street), skwerów (Trafalgar Square), mostów (Sagamore Bridge, Ale: the Golden Gate Bridge, the Bridge of Sighs), parków (Regent's Park), stacji kolejowych (Kenmore Station), pojedynczych szczytów górskich (Mount Everest), pojedynczych wysp (Sicily), jezior (Lake Michigan) oraz kontynentów (Asia). • razem z przymiotnikami dzierżawczymi i zaimkami wskazującymi. That is my jacket. Whose is that bike? • z nazwami dwuczłonowymi, gdy pierwszy wyraz to nazwisko osoby lub miejsca. Heathrow Airport, Windsor Castle Ale: the White House • z nazwami pubów, restauracji, sklepów, banków i hoteli nazwanych po ich założycielach oraz kończących się na -s lub -'s. Harrods, Luigi's Restaurant (Ale: The Roxy)z • z wyrazami bed, church, college, court, hospital, prison, school, university, jeżeli nie odnosimy się do konkretnych obiektów lub przedmiotów, lecz raczej do ich funkcji lub przeznaczenia. They took the injured man to hospital. Ale: We went to the hospital to visit my grandmother. • ze słowem work (= miejsce pracy). / have to be at work early tomorrow morning. • ze słowami home, Father/Mother gdy mówimy o naszym domu/ rodzicach. Mother hasn't come home yet. • w połączeniach by + środek transportu: by bus/car/train, etc. They travelled through Europe by train. Ale: He missed the 9:15 train to Manchester. • z nazwami chorób. He's got pneumonia. Ale: flu/the flu, measles/the measles, mumps/ the mumps. Susan has got (the) flu.
Articles the a an - teoria PL

Related documents

1 Pages • 790 Words • PDF • 104.2 KB

4 Pages • 1,136 Words • PDF • 260.9 KB

1 Pages • 1,140 Words • PDF • 62.5 KB

19 Pages • 4,540 Words • PDF • 1.6 MB

11 Pages • 3,290 Words • PDF • 1.2 MB

62 Pages • 16,604 Words • PDF • 2 MB

263 Pages • PDF • 38.5 MB

17 Pages • 6,512 Words • PDF • 407.2 KB

1 Pages • 24 Words • PDF • 280 KB

59 Pages • 13,248 Words • PDF • 1.1 MB

1 Pages • 864 Words • PDF • 457.3 KB

87 Pages • 21,996 Words • PDF • 824 KB